WiseRep CRM do zarządzania personelem

System zarządzania personelem dla merchandisera, inżyniera serwisu, promotora, przedstawiciela handlowego i farmaceutycznego, supervisora i kontrolera oraz innych pracowników terenowych

WiseRep CRM (WiseRep Customer Relationship Management) to rozwiązanie chmurowe do zdalnej organizacji procesów pracy, w tym systemu zarządzania personelem na miejscu i w terenie oraz gromadzenia i przetwarzania gromadzonych danych.

Grupa docelowa:

Możliwości wykorzystania systemu zarządzania personelem WiseRep:

 • Handel
 • Personel
 • Audyt
 • Kontrola
 • Monitoring
 • Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)…

Najważniejsze korzyści WiseRep CRM dla merchandisingu, handlu, analityki, handlu mobilnego:

 • Łatwo skalowalny do dowolnych potrzeb klienta
 • Adaptuje się do dużych obciążeń
 • Zintegrowany z GoogleMaps (ma dostęp do zunifikowanej bazy adresów, korzysta z osobistych ustawień karty)
 • Działa w trybie online i offline
 • Integruje się z 1C, SAP, Bitrix24, Microsoft Power BI, API
 • Gwarantuje bezpieczeństwo wykorzystywanych serwerów…

Główne funkcje systemu zarządzania personelem WiseRep:

 • Daje możliwość kształtowania struktury firmy poprzez tworzenie użytkowników o różnych uprawnieniach dostępu, zapewniając sprawne zarządzanie zasobami i pełną kontrolę nad procesami zachodzącymi w firmie.
 • Daje możliwość zbudowania strategii marketingowej poprzez zdefiniowanie grupy docelowej dla każdego kierunku.
 • Umożliwia wdrożenie strategii marketingowej w ramach etycznego prowadzenia biznesu dzięki systemowi zatwierdzania.
 • Daje możliwość tworzenia zadań dla przedstawicieli, tworząc grupy docelowe i strukturę wizyty według kategorii klientów.
 • Pozwala elastycznie rozdzielać priorytety pomiędzy tworzonymi zadaniami.
 • Pozwala analizować rzeczywisty obraz pracy wykonywanej przez przedstawicieli, porównując ją z wynikami biznesu.
 • Umożliwia przedstawicielom pracę z grupą docelową i planami marketingowymi określonymi przez menedżerów.
 • Maksymalizuje wiarygodność danych dostarczonych przez przedstawiciela do późniejszej analizy, kontroli i szybkiej ingerencji.
 • Umożliwia przedstawicielowi automatyczne generowanie raportu z wizyty.

Oprogramowanie:

System zarządzania personelem organizacji WiseRep CRM składa się z dwóch modułów:

1. „Think Tank” (część biurowa CRM) znajduje się na serwerze firmy, koncentrując się na pracy kadry kierowniczej (dyrekcja i kadra kierownicza wyższego szczebla, kierownicy terenowi, kierownicy marketingowi i marketingowcy, inspektorzy i kierownicy ds. zgodności, kadrowi i wielu innych). Ten moduł pozwala rozwiązać wiele zadań, takich jak:

 • Tworzenie użytkowników z osobnymi prawami dostępu i obowiązkami
 • Przechowywanie i przetwarzanie bazy danych klientów
 • Tworzenie i przydzielenie zadań przedstawicielom
 • Tworzenie prezentacji marketingowych z wykorzystaniem danych wizualnych i plików wideo do ich późniejszej demonstracji w aplikacjach mobilnych
 • Gromadzenie, przechowywanie i analiza danych z przeprowadzonych wizyt
 • Elastyczny generator raportów z możliwością zapisywania szablonów eksportu do popularnych formatów
 • System zatwierdzania…..

2. „ Przedstawiciel” (aplikacja mobilna) na iOS i Androida jest nastawiony na pracę pracowników „terenowych”, jest ich głównym narzędziem pracy. Moduł ten pozwala przedstawicielom zdalnie odbierać zadania z modułu biurowego, materiały promocyjne, szybko planować swoją pracę na dowolny okres (dzień, tydzień...), wyświetlać slajdy prezentacji i pliki wideo, zostawiać komentarze do zakończonej wizyty, przesyłać zdjęcia i wideo.

Jak działają moduły WiseRep CRM?

W części biurowej modułu „Think Tank” kadra kierownicza firmy tworzy „pakiet zadań” zawierający grupę docelową, podział terytorialny, plan marketingowy, wybrane obszary do analizy itp. i przesyła te informacje do modułu aplikacji mobilnej „Przedstawiciel”.

Na polecenie modułu biurowego „Think Tank” moduł „Przedstawiciel” tworzy strukturę wizyt, rejestruje wszystkie informacje o wizycie (miejsce, czas, częstotliwość....).

WiseRep CRM do zarządzania personelem terenowym obecnie reprezentowany jest przez dwa produkty: